2 дугаар сарын товч тайлан

Аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтсийн 2020 оны 02 дугаар сарын

үйл ажиллагааны товч тайлан

 

 

 1. Иргэний бүртгэлийн чиглэлээр – 3214

Үүнээс:

 • Аймгийн хэмжээнд нийт шилжих хөдөлгөөнд хамрагдсан иргэд – 1111 ба шилжин ирсэн иргэд 736 иргэн, аймаг доторх сумаас суманд, багаас багт шилжсэн – 375
 • Гадаад паспорт олголт – 159
 • Иргэний үнэмлэх шинээр олгосон-108 сунгалт-135 дахин олгосон-61
 • Иргэний гэр бүлийн байдлын 8 төрлийн бүртгэл – 289 Үүнээс:
 • Төрөлт – 169
 • Үрчлэлт – 11
 • Овог, эцгийн нэр, нэр өөрчлөлтийн бүртгэл – 13
 • Эцэг тогтоолт – 2
 • Гэрлэлт –44
 • Гэрлэлт дуусгавар болсны бүртгэл – 6
 • Нас барсны бүртгэл – 25
 • Нөхөн бүртгэл – 19
 • Регистр олголт – 0

Иргэний бүртгэлийн лавлагаа олголт – 1351

 1. Эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн чиглэлээр – 332
 2. Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн чиглэлээр – 191 иргэнд тус тус холбогдох үйлчилгээг үзүүлж ажилласан байна.

Мөн иргэдээс нийт 19 өргөдөл, санал хүсэлт ирснээс  хуулийн хугацаанд 10 шийдвэрлэж, 5 өргөдлийг бусад байгууллагад шилжүүлсэн, 4 өргөдлийн хугацаа болоогүй байна.

 

 

 

УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТЭС

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*